Правила прийому

1. Загальна частина

До Ярмолинецького професійного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які мають повну або базову середню освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до навчального закладу, який має ліцензію на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно – технічної освіти нарівні з громадянами України.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

      Прийом до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

 

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до професійного ліцею розробляються згідно з Типовими правилами прийому та затверджуються головою приймальної комісії за 1 місяць до початку прийому документів.

2.4. Приймальна комісія:

- проводить з вступниками бесіду з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей  і нахилів, віку (первинна професійна підготовка з 15 до 21 років), стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди.

 

ПРИЙОМ УЧНІВ

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА БАЗІ 9-ТИ КЛАСІВ

(ТЕРМІН НАВЧАННЯ 3 РОКИ)

здійснюється з таких професій:  

·               Електрогазозварник;

·               Електрогазозварник; слюсар з ремонту автомобілів;

·               Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів категорії С;

·               Адміністратор. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;

·               Муляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник (будівельник-оздоблювач);

·               Кравець.

 

 

НА БАЗІ 11-ТИ КЛАСІВ

(ТЕРМІН НАВЧАННЯ 1 РІК 6 МІСЯЦІВ)

здійснюється з таких професій: 

 · Муляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник.          

 · Електрогазозварник; слюсар з ремонту автомобілів. 

 · Оператор компютерного набору. Обліковець.

 

2.6. Прийом документів до Ярмолинецького професійного ліцею проводиться щорічно з 20 травня до 15 серпня.

 

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- медичну довідку (форма 086-У);

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.;

- копію свідоцтва про народження;

- ідентифікаційний код;

- направлення із підприємства.

  Усі ксерокопії звіряються у встановленому порядку.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж за 15 днів до початку занять.


4. Умови прийому

4.1.  Прийом до професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесід.

4.2. Вступні випробування можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

 

5. Зарахування

5.1. До ліцею без вступних випробувань зараховуються:

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ-го ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ-го ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вище зазначені дисципліни є профільними.

5.2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних співбесід:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:

- інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією;

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- ветерани війни та особи, на яких поширюються чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків;

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною чи рекомендованою формою навчання.    

5.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.6. У п’ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на очну форму навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 Типових правил прийому.

5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.8. Після конкурсних випробувань зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору  між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу відповідного навчального закладу.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільненні місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій  ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Типових правил прийому до ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України, обласною державною адміністрацією та створеним органом управління професійно-технічною освітою.